นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ

 

บริษัทดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

            เราได้กำหนดแนวทางการทำงาน โดยการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ให้มีความสอดคล้องกับ 

   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆที่มีความสำคัญต่อองค์กร

 

>> นโยบาย และ วัตถุประสงค์คุณภาพ <<

 

             มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ การออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ บริการ และ ส่งมอบตรงเวลา 

  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมนำระบบบริหาร 

  คุณภาพ ISO 9001 มาปฎิบัติ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

  

 

นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ
คุณภาพ 1.1 ข้อร้องเรียนจากลูกค้าไม่เกิน 5 ครั้ง / เดือน
  1.2 งานเสียในกระบวนการไม่เกิน 2% / ยอดการผลิต/เดือน
  1.3 ผลการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วง อย่างน้อย 80%
การส่งมอบ 2.1 ผู้ส่งมอบจัดส่งสินค้าตรงเวลา 80%
  2.2 จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถูกต้อง 100%/เดือน
  2.3 จัดส่งสินค้าตามกำหนดเวลาลูกค้า 80%
การบริการ, การปรับปรุง และการพัฒนา 1.1 ฝึกอบรมบุคลากรอย่างน้อย 1 หลักสูตร/คน/ปี
  1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า อย่างน้อย 80%/เดือน
  1.3 จำนวนครั้งเครื่องจักรหยุดเดินไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อ เดือน
  1.4 ลดจำนวนครั้งในการแก้ไขการออกแบบ ไม่เกิน 2 ครั้ง/ชิ้นงาน
Visitors: 61,098