งานสัมมนาประจำปี

องค์กรใส่ใจถึงคุณภาพสินค้า และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ทางบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกปี อย่างน้อย 1หลักสูตร/คน/ปี

Visitors: 63,051